Nieuwsartikelen

parkeerverbodHet is een vraag die je bij je theorie-examen kan verwachten: Mag je hier in de berm parkeren? Tot voor kort luidde het antwoord inderdaad: Nee! Maar nu niet meer. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof over parkeren in de berm.

Het begon allemaal met een zaak in Maastricht, waarbij een automobilist in de berm parkeerde, terwijl er een parkeerverbod gold (bord E1). Hij ging in beroep, omdat hij niet op de rijbaan stond, maar in de berm. De rechtbank van Maastricht verwierp zijn verweer echter.

Het hof verklaarde het beroep van betrokkene onlangs (uitspraak 23 mei 2016) echter gegrond en vernietigde het vonnis van de kantonrechter. Zij verwees daarbij naar een eerdere uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland die (in 2013) betrokkene in een soortgelijke situatie vrij sprak.

Het hof redeneert dat het RVV niet verbiedt om in de berm te parkeren als er een parkeerverbod geldt, hetgeen door het Verdrag van Wenen nog eens wordt bevestigd.

Het eerste punt wordt als volgt toegelicht: De Nota van Toelichting op artikel 10 van het RVV 1990 en de beperking die het derde lid van artikel 65, derde lid, van het RVV 1990 aanbrengt op de reikwijdte van de gelding van de borden E1, E2 en E3 van de bijlage 1 van het RVV 1990 leiden tot de conclusie, dat het bord E1 niet verbiedt om in de berm te parkeren. Het hof zoekt voor de uitleg van het begrip weg in de zin van artikel 65 tweede lid van het RVV derhalve geen aansluiting bij het begrip weg als bedoeld in artikel 1, onder b van de WVW 1994.

Verder wordt gesteld in de uitspraak dat deze conclusie overeen stemt met hetgeen is bepaald in het Verdrag van Wenen.

Wat nu? Het blad Verkeerknooppunt van de politie die het probleem ook aan de orde stelt in een artikel suggereert dat wegbeheerders in voorkomende gevallen dan maar fysieke maatregelen moeten nemen, zoals paaltjes, afrasteringen, struiken of bloembedden. Een gele streep lijkt geen oplossing, want die geldt mogelijk alleen voor de rijbaan en niet voor de berm. Bovendien biedt het Verdrag van Wenen er waarschijnlijk geen ruimte voor, aldus het politietijdschrift

 

Bron: Verkeersnet